Mateřská škola Český Brod - Liblice

Od pondělí 3.5.2021 je obnoven provoz mateřské školy v plném rozsahu pro všechny děti.

Provozní doba je 7:00 - 16:30, děti nebudou testovány, ani nemusí mít po dobu pobytu v MŠ roušky.

Nadále však platí zpřísněná hygienická optaření pro osoby vstupující do MŠ:

  • vstup pouze se zakrytím dýchacích cest - platí pouze pro doprovod dítěte do MŠ
  • dezinfekce rukou při příchodu do MŠ
  • používání jednorázových návleků bot
  • omezení pobytu doprovodu dítěte do MŠ na nezbytně nutnou dobu

 

 

Aktuální informace k Zápisu na školní rok 2021/2022 naleznete na kartě Organizace a provoz, záložka ZÁPIS.

 

Vážení rodiče,

od 12. 4. 2021 bude MŠ na základě mimořádného opatření otevřena.

Provoz obou tříd je 7:00 - 16:30. Třídy mohou být dle mimořádného opatření naplněny pouze do počtu 15 dětí.

Otevření MŠ se týká pouze dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné (tzn. dítě musí být přítomno denně od 8:00 - 12:00 hod.) a dětí rodičů vybraných profesí, i když neplní povinné předškolní vzdělávání. Nenastoupí-li dítě k prezenční docházce do MŠ, bude jeho nepřítomnost omluvena.

Mladším dětem není umožněna docházka do MŠ. V případě změny tohoto rozhodnutí Vás budeme samozřejmě informovat, především prostřednictvím e-mailové korespondence.

TESTOVÁNÍ:

V MŠ bude probíhat POVINNÉ NEINVAZIVNÍ TESTOVÁNÍ:

  • Antigenní testování 2 x týdně (Po a Čt). Pokud by dítě nebylo přítomno testování v daný den, bude testováno v první den jeho přítomnosti v MŠ.
  • Testování všech dětí bude probíhat v šatních prostorách třídy malých dětí na adrese Školní 145. Předškolní děti se po samotestování přesunou se svými zákonnými zástupci na zahradu druhé třídy (Předškoláků).  V této době, asistující osoba oznámí výsledek testu paní učitelce v předškolní třídě, a ta dítě posléze vyzve k vstupu do MŠ. Testované děti ze třídy mladších dětí, zůstávají ve své třídě (Škkolní 145)
  • Prozatím je vstup třetích osob do prostor MŠ na adrese Lstibořská 183 (Předškoláci) omezen, jen v nezbytně nutných případech.
  • Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznak onemocnění COVID-19
  • Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (např. potvrzení od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).
  • Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní.

V případě jakýchkoliv dotazů mě kontaktujte na e-mail: msliblice@seznam.cz nebo na tel. čísle: 603 295  670

 

 

Vážení rodiče,

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci bude naše mateřská škola i nadále do odvolání uzavřena. Sledujte, prosím, dále naše webové stránky, kde se budeme snažit aktualizovat informace.

 

vzhledem k vládnímu nařízení bude naše škola od 1.3.2021 do 21.3.2021 uzavřena.

Veškeré informace ohledně změn provozu budou zasílány též na vaše mailové adresy.

Informace k ošetřovnému naleznete na adrese: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu
Potvrzení školy již není potřeba.

Mateřská škola má povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné a tyto děti mají povinnost ho plnit. Týká se pouze třídy PŘEDŠKOLÁKŮ.

 

Vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu:

Pro předškolní děti, jejichž zákonní zástupci vykonávají vybrané profese /Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 4/2021 ze dne 27.2.2021/ ke stažení bude tato péče zajištěna v Českém Brodě v budově MŠ Kollárova 71. Na péči o děti se budou podílet paní učitelky ze všech tří českobrodských mateřských škol. Postup pro přihlášení dítěte zde

Další informace o provozu získáte u ředitelky MŠ Kollárova: Mgr. Zumrová 604 376 028

Přeji vám a vašim dětem pevné zdraví a doufám, že se za necelé tři týdny opět sejdeme v naší MŠ.

Za celý kolektiv MŠ Martina Mihálová.

 

Školní rok 2020/2021 začíná 1.9.2020 v jednotlivých třídách, v obvyklé provozní době - 7:00 - 16:30.

Mateřská škola zahajuje opět provoz v pondělí 18.5.2020.

Čestné prohlášení.docx     

 Informace o letním provozu MŠ najdete v záložce Organizace a provoz

Výsledky zápisu do MŠ:

rozhodnuti_seznam_prijatych.pdf

 

O školce

Mateřská škola je umístěna na okraji města Český Brod, v části Liblice.

Od 1. 4. 2012 je škola je dvoutřídní pro děti ve věku od 3 do 7 let s kapacitou 46 dětí. Menší třída ve stávající budově je určena pro 18 dětí, zejména pro předškolní děti. V odloučeném pracovišti je zřízena třída pro 28 dětí, v současné době do ní dochází 23 dětí  ve věkově smíšené skupině. Mateřská škola poskytuje výchovu a vzdělávání též dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Budova původní stojí uprostřed prostorné zahrady, která je vybavena pískovištěm, průlezkami, zahradním nábytkem a herními prvky. Třída na adrese Školní 145 již plně využívá nově vybavenou zahradu. Realizace projektu Zahrada pro hru a učení v MŠ Liblice proběhla ve školním roce 2012/2013, projekt byl dokončen v září 2013. Projekt byl financován díky dotaci EU.

Škola nemá svou vlastní školní kuchyni, stravování smluvně zajišťuje školní kuchyň SOŠ v Liblicích. Mateřská škola je charakterizována jako škola rodinného typu zaměřená na sociální učení, podporu zdraví, ekologickou výchovu a estetického cítění. Jsou zde stále otevřené dveře všem zúčastněným tak, aby se všichni cítili v prostředí školy spokojeně, bezpečně, bez omezení. Před nástupem k docházce nabízíme Adaptační program formou návštěv v dopoledních hodinách, zejména pak v době pobytu venku. Nově příchozí děti mají tak možnost seznámit se s kolektivem dětí, vyzkoušet si různé formy spolupráce s vrstevníky, zapojit se do činností, poznat nové prostředí. Veškeré činnosti a dění ve škole je postaveno na vzájemném respektování, na dodržování Pravidel soužití, na vlídném jednání.