Mateřská škola Český Brod - Liblice

Charakteristika školky

Mateřská škola se nachází na okraji města Český Brod, v části  Liblice.

Od 1.4.2012 je škola je dvoutřídní pro děti ve věku od 3 do 6 let s kapacitou 46 dětí. Menší třída v původní budově je určena pro 18 dětí, zejména pro předškolní děti. Druhá třída je zřízena třída pro 28 dětí, v současné době do ní dochází dětí 26 ve věkově smíšené skupině. Mateřská škola poskytuje výchovu a vzdělávání též dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Vstup do obou tříd je zabezpečen elektronicky s vizuální kontrolou. 

Každá třída má k dispozici vlastní prostornou zahradu s pískovištěm, průlezkami, zahradním nábytkem a herními prvky.

Škola nemá svou vlastní školní kuchyni, stravování smluvně zajišťuje školní jídelna SOŠ v Liblicích.

Mateřská škola je charakterizována jako škola rodinného typu zaměřená na sociální učení, podporu zdraví, ekologickou výchovu a rozvoj estetického a sociálního cítění. Jsou zde stále otevřené dveře všem zúčastněným tak, aby se všichni cítili v prostředí školy spokojeně, bezpečně, bez omezení.

Před nástupem k docházce mateřská škola nabízí  Adaptační program formou návštěv v dopoledních hodinách, zejména pak v době pobytu venku. Nově příchozí děti mají tak možnost seznámit se s  kolektivem dětí, vyzkoušet si různé formy spolupráce s vrstevníky, zapojit se do činností, poznat nové prostředí. Veškeré činnosti a dění ve škole je postaveno na vzájemném respektování, na dodržování Pravidel soužití, na vlídném jednání.

Výchova a vzdělávání preferuje kladné prožívání každodenních činností a zkušeností, silné prožitky ve společenství, které by mělo být chápáno jako společné východisko a silné zázemí, odkud všichni vycházejí a kam se rádi vracejí.