Mateřská škola Český Brod - Liblice

Organizační řád

 

Škola Mateřská Škola Český Brod-Liblice, Lstibořská 183, okres Kolín

Organizační řád mateřské školy

Č.j.: 02 /2021

Účinnost od: 1. 9. 2021

Spisový znak:

Skartační znak: A 10

Změny:

 

 1. Všeobecná ustanovení

 

 1. a) Úvodní ustanovení
 2. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků školy.
 3. Organizační řád je základní normou školy jako organizace ve smyslu Zákoníku práce (dále jen ZP).
 4. Organizační řád školy zabezpečuje realizaci především zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, vyhlášky MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

 

 1. b) Postavení a poslání mateřské školy
 2. Škola byla zřízena jako příspěvková organizace zřizovací listinou vydanou obcí Město český Brod
 3. Škola je v síti škol KÚ vedena pod kódem 600044921
 4. Základním posláním mateřské školy je podporovat zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytvářet optimální podmínky pro jeho individuální osobnostní rozvoj.
 5. Součástí příspěvkové organizace je mateřská škola a školní výdejna, která může zajišťovat závodní stravování zaměstnanců.

 

 1. c) Doplňková činnost
 2. Mateřská škola je oprávněna provozovat doplňkovou činnost navazující na hlavní účel příspěvkové organizace za podmínek dodržování všech platných zákonů. Prostředky získané doplňkovou činností využije organizace ke zkvalitnění své hlavní činnosti.
 3. Doplňkovou činnost bude příspěvková organizace ve svém účetnictví vykazovat odděleně.
 4. Výrobky, výkony, služby a práce produkované v rámci doplňkové činnosti se realizují podle platných cenových zákonů a na základě kalkulací cen za poskytované výkony, služby či práci.
 5. Touto činností nemohou být dotčeny úkoly, pro které byla organizace zřízena.
 6. Doplňkovou činnost povoluje zřizovatel v oblastech stanovené ve zřizovací listině.

 

 1. Organizační členění

 

 1. a) Útvary školy a funkční místa
 2. V čele školy jako právního subjektu stojí ředitelka školy, je vedoucí organizace, která odpovídá za plnění úkolů organizace.
 3. Škola se člení na vedení školy, pedagogické pracovníky a správní zaměstnance.
 4. Ředitelka nejmenuje svou zástupkyni, vnitřní směrnicí školy jsou stanovena pravidla zřízení vedoucího pracovníka – vedoucí učitelky na odloučeném pracovišti vyplývající ze zařazení do rejstříku škola a školských zařízení.
 5. V době nepřítomnosti, ředitelka pověří zastupováním učitelku školy.
 6. Organizační schéma školy
       
     
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Řízení na jednotlivých stupních řízení dle ZP je vymezeno ve vnitřní směrnici školy a zohledněno v platových výměrech dotčených pracovnic.

 

 

 

 1. Řízení školy-kompetence

 

 1. a) Statutární orgán školy

 

 1. Statutárním orgánem školy je ředitelka.
 2. Ředitelka řídí ostatní vedoucí pracovníky školy a koordinuje jejich práci. Koordinace se uskutečňuje zejména prostřednictvím porad vedení školy, pedagogické rady.
 3. Jedná ve všech záležitostech jménem školy, pokud nepřenesla svoji pravomoc na jiné pracovníky v jejich pracovních náplních.
 4. Rozhoduje o majetku a ostatních prostředcích, svěřených škole, o hlavních otázkách hospodaření, mzdové politiky a zajišťuje účinné využívání prostředků hmotné zainteresovanosti k diferencovanému odměňování pracovníků podle výsledků jejich práce.
 5. Schvaluje všechny dokumenty a materiály, které tvoří výstupy ze školy.
 6. Ředitelka školy při výkonu své funkce dále je oprávněna písemně pověřit pracovníky školy, aby činili vymezené právní úkony jménem školy. Schvaluje organizační strukturu školy a plán pracovníků jednotlivých útvarů, rozhoduje o záležitostech školy, které si vyhradila v rámci své pravomoci, odpovídá za plnění úkolů civilní obrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; plánuje, organizuje, koordinuje a kontroluje úkoly a opatření, směřující k zabezpečení činnosti školy v této oblasti.
 7. Ředitelka školy při výkonu své funkce dále je oprávněna písemně pověřit pracovníky školy, aby činili vymezené právní úkony jménem školy. Schvaluje organizační strukturu školy a plán pracovníků jednotlivých útvarů, rozhoduje o záležitostech školy, které si vyhradila v rámci své pravomoci, odpovídá za plnění úkolů krizového řízení, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, plánuje, organizuje, koordinuje a kontroluje úkoly a opatření směřující k zabezpečení činnosti školy v těchto oblastech.
 8. Ředitelka vytváří podmínky pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy. Organizuje finanční kontrolu, aby získala jistotu, včasné a spolehlivé informace o hospodaření, důležité pro řízení a plnění schválených záměrů a cílů příspěvkové organizace. Zamezuje nežádoucím zásahům do systému výkonu finanční kontroly. Určuje cíle finanční kontroly pro každý úkol příspěvkové organizace. Sleduje výsledky finanční kontroly a přijímá opatření k nápravě.
 9. Ředitelka jako příkazce operace viz § 26 zákona č. 320/2001 Sb. má pověření k nakládání s veřejnými prostředky. Schvalovací pravomoc pro oblast příjmů § 11 a 12 vyhlášky č. 416/2004 Sb., pro oblast výdajů §13 a 14 vyhlášky č. 416/ 2004 Sb.

 

 1. b) Pověřená osoba zastupováním ředitelky zastupuje ředitelku v nezbytně nutných úkonech, potřebných k plynulému chodu organizace. Informuje ředitelku.
 2. c) Vedoucí učitelka
 3. 1. organizuje vzdělávání na pracovišti mateřské školy Lstibořská 183 v souladu se školním řádem.
 4. Předává docházku zaměstnanců ředitelce mateřské školy.
 5. Vede docházku dětí a předává ředitelce školy.
 6. Oznamuje ředitelce všechny skutečnosti, které mají vliv na výchovu a vzdělávání dětí.
 7. Vede a zodpovídá za svěřenou dokumentaci dětí, které navštěvují MŠ na tomto pracovišti.
 8. Plní ostatní činnosti uvedené v náplni práci vedoucí učitelky, vedené samostatně.
 9. Samostatně plní úkoly zadané ředitelkou školy v souladu s platnými zákonnými normami.

 

 1. d) Školnice

1.Organizuje a kontroluje práci uklízečky.

2.Vykonává správce budov, školních zahrad a zařízení mateřské školy.

 1. Pravidelně kontroluje záznamy uvedené v knize závad, navrhuje odstranění závad a nedostatků, zajišťuje jejich odstranění.
 2. Odpovídá za pořádek a bezpečnost v technických prostorách školy (sklady, hlavní rozvaděč, výdejny).
 3. Zodpovídá za hospodaření s popelnicemi a pravidelné vysypávání odpadkových košů.
 4. Sleduje čerpání energií v budově Školní 145, zajišťuje kontrolní zápisy spotřeby.
 5. Soustavně sleduje a vyhodnocuje technický stav budovy, pozemků a inventáře školy, provádí nápravná opatření, navrhuje řešení problémů.
 6. Navrhuje nákup a odpovídá za sklad čistících potřeb, vede skladovou evidenci.
 7. Odpovídá za funkci zabezpečovacího systému, vede evidenci klíčů, zapůjčuje a přebírá klíče.

 

 Organizační a řídící normy

 

  Škola se při své činnosti řídí zejména základními organizačními směrnicemi, které tvoří:

- organizační řád,

- školní řád,

- spisový řád,

- vnitřní ekonomické směrnice

 

- předpis o oběhu účetních dokladů,

- operativní evidence majetku,

- směrnice o hospodaření

- hospodaření s přebytečným a neupotřebitelným majetkem,

- vnitřní platový předpis

- provozní řád MŠ

- provozní řád výdejen

 

 1. Funkční (systémové) členění-komponenty

 

 1. a) Strategie řízení
 2. Kompetence pracovníků v jednotlivých klíčových oblastech jsou stanoveny v pracovních náplních.
 3. Pracovní náplně jsou členěny tak, aby z nich vyplývaly:

- klíčové oblasti pracovníka

- komu je pracovník přímo podřízen

- o čem sám rozhoduje, aniž by musel získat souhlas nadřízeného pracovníka

- co předkládá k rozhodnutí nadřízenému pracovníkovi

- v jakém rozsahu jedná jménem školy v externích vztazích

- jaká mimořádná opatření má ve své působnosti

 

 1. b) Finanční řízení
 2. Finanční řízení vykonává ředitelka školy.
 3. Komplexní vedení účetnictví a správu rozpočtu zajišťuje účetní.

 

 1. c) Personální řízení
 2. Personální agendu vede v plném rozsahu ředitelka školy a personální a mzdová účetní.
 3. Sledování platových postupů a nároků pracovníků zajišťuje ředitelka školy.

 

 1. d) Materiální vybavení
 2. Vstupní evidenci nově pořízeného majetku provádí ředitelka školy.
 3. Za ochranu evidovaného majetku odpovídá ředitelka.
 4. Odpisy majetku se řídí ustanoveními zákona ČNR č. 586/1992 Sb.
 5. Inventář dle příslušných místních seznamů je rozdělen dle odpovědných osob v jednotlivých částech školy v obou budovách i na pozemcích.

 

 1. e) Řízení výchovy a vzdělávání
 2. Organizace vyučovacího a výchovného procesu se řídí platnými školskými předpisy, školním řádem a školním vzdělávacím programem.

 

 1. f) Externí vztahy
 2. Ve styku s rodiči dětí jednají jménem školy ředitel a učitelé školy.
 3. Rozsah zmocnění pro jednání jménem školy v externích vztazích je stanoven v pracovních náplních pracovníků.

 

 1. Povinnosti zaměstnavatele

 

 1. a) Jsou dány zákoníkem práce, školským zákonem, vyhláškou o předškolním vzdělávání, vyhláškou č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení, organizačním řádem školy a dalšími obecně závaznými právními normami.

 

 1. a) Základní povinnosti vedoucích zaměstnanců
 2. Řídit a kontrolovat práci podřízených zaměstnanců a hodnotit jejich pracovní výkonnost a pracovní výsledky (směrnice o kontrolní činnosti ředitelky)
 3. Co nejlépe organizovat práci.
 4. Vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci (směrnice BOZP a PO).
 5. Zabezpečovat odměňování zaměstnanců v souladu se zákoníkem práce a platovými předpisy (vnitřní platový předpis).
 6. Vytvářet podmínky pro zvyšování odborné úrovně zaměstnanců (směrnice o DVPP).
 7. Zabezpečovat dodržování právních a vnitřních předpisů.
 8. Zabezpečovat přijetí opatření k ochraně majetku zřizovatele.

 

 1. Práva a povinnosti zaměstnanců

 

 1. a) Jsou dány zákoníkem práce, školským zákonem, vyhláškou o předškolním vzdělávání, vyhláškou 263/2007 Sb., pracovním řádem pro pracovníky škol a školských zařízení zřízených, organizačním řádem školy a dalšími obecně závaznými právními normami.

 

 1. b) Pracovní povinnosti zaměstnanců
 2. Zaměstnanci jsou povinni pracovat řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyn nadřízených vydané v souladu s právními předpisy a spolupracovat ostatními zaměstnanci.
 3. Využívat pracovní dobu a výrobní prostředky k vykonávání svěřených prací, plnit kvalitně a včas pracovní úkoly.
 4. Dodržovat právní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané; dodržovat ostatní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané, pokud s nimi byli řádně seznámeni.
 5. Řádně hospodařit s prostředky svěřenými jim zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele.
 6. Zachovávat mlčenlivost o skutečnostech o nichž se dozvěděli při výkonu zaměstnání.
 7. Další povinnosti zaměstnanců jsou popsány v pracovních náplních.
 8. Odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnancem zaměstnavateli nebo zaměstnavatelem zaměstnanci je řešena v souladu se zákoníkem práce.

 

 1. c) Pracovní doba pedagogických zaměstnanců
 2. Je dána v pracovní smlouvě.
 3. Pedagogický pracovník může vykonávat práce související s přímou pedagogickou činností v městské knihovně, městském muzeu a v místě trvalého bydliště pracovníka.
 4. Rozvrh přímé i nepřímé pedagogické činnosti jednotlivých pracovníků je veden samostatně.

 

 

 

 1. d) Pracovní doba nepedagogických zaměstnanců
 2. Pracovní doba nepedagogických zaměstnanců je dána v pracovní smlouvě. Je vedena samostatně

 

 

 

 

 

 1. Zrušující ustanovení

Tímto se ruší směrnice Organizační řád, Mateřské školy ze dne 3.4.2017 s účinností 4. 4. 2017.

 

 

 

 

V Českém Brodě 17. 8. 2021

...................................................

ředitelka mateřské školy