Mateřská škola Český Brod - Liblice

Provozní řád

 

Škola: Mateřská škola Český Brod-Liblice

Provozní řád mateřské školy

Č.j.: 03/2021

Účinnost od: 1. 9. 2021

Spisový znak:

Skartační znak: A10

Změny:

 

 1. Informace o zařízení

 

Název školy: Mateřská škola Český Brod – Liblice, Lstibořská 183, okres Kolín

 

Adresa školy: Český Brod, Lstibořská 183

 

Odloučené pracoviště: Český Brod, Školní 145

 

Telefonní kontakty:

Lstibořská 183

Školní 145

Školní Jídelna

321 622 523

314 001 004

737229967

734 575 380

735 172 524

734309850

 

Ředitelka: 603 295 670

 

 

IČO: 70997489

Ředitelka: Bc. Kristýna Svobodová

 

Zřizovatel: Město Český Brod, náměstí Husovo 70

 

Typ MŠ: dvoutřídní s celodenním s pravidelným provozem

 

Kapacita školy: 46 dětí

Kapacita stravovaných: 46 dětí

Maximální počet dětí v souladu s hygienickými předpisy je:

Třída Lstibořská: 18 dětí

Třída Školní 24 dětí, popř. 28 při schválení výjimky z nejvyššího počtu dětí

 

Provozní doba školy: 7:00 – 16:30 hodin

 

 

 1. Režimové požadavky

 Režim dne je z organizačních důvodů školy pro dvě třídy zpravidla shodně a částečně pro dvě skupiny, učitelky jsou povinné ho pružně přizpůsobovat aktuálním potřebám dětí.  Za účelem orientace v činnostech v průběhu dne v MŠ slouží uspořádání dne, které je časově pouze orientační a dobu aktivit lze přizpůsobit.

Závaznou časovou položkou v MŠ je podávání jídel – prodleva mezi jednotlivými jídly nesmí přesáhnout 3 hodiny.

 

 1. Nástup dětí
 • Děti se scházejí od 7:00 hod, z bezpečnostních důvodů nelze dříve, dále pak dle potřeb rodičů, pozdější příchody a plánovanou absenci rodiče oznamují učitelkám.
 • Rodiče jsou povinni dovést dítě do třídy a osobně ho předat učitelce nebo může k předání docházet v šatně, pokud jsou přítomny ve třídě dvě učitelky.
 • Při vstupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim, následuje přivítání s dítětem i s rodičem, rodič poskytne učitelkám potřebné informace, které považuje pro daný den důležité (nálada dítěte, domácí úraz, neplánovaný odchod mimo stanovený a pravidelný čas).
 • Pokud učitelka zjistí rodičem neoznámené poranění dítěte, nebo dojde ke zhoršení zdravotního stavu dítěte, neprodleně toto zapíše do ranního filtru u listu s evidencí docházky, a dle závažnosti neprodleně telefonicky informuje rodiče. O této skutečnosti při předávání dítěte informuje rodiče (nevolnost během dne, či zhoršení zdravotního stavu).
 • Vzdělávání dětí v posledním povinném ročníku předškolního vzdělávání začíná v 8:00 hod a končí ve 12:00 hod. Povinností účasti na předškolním vzdělávání není dotčeno další setrvávání dítěte v mateřské škole. Povinné předškolním vzdělávání je rovněž stanoveno směrnicí školy Školní řád.

 

 1. Spontánní hry
 • Probíhají od příchodu dětí do pohybové chvilky a po odpoledním odpočinku – probíhají celý den, prolínají s činnostmi řízenými učitelkami ve vyváženém poměru, se zřetelem na individuální potřeby dětí.

 

 1. Didakticky cílené činnosti
 • Činnosti řízené pedagogem probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce učitelek s dětmi, vycházejí z potřeb a zájmů dětí a z daného týdenního tématu, popřípadě projektu.

 

 1. Pohybové aktivity
 • Denně zdravotně zaměřené cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační) a pohybové hry.
 • Průběžně pohybové chvilky a hudebně pohybové činnosti.
 • Denně dostatečné zařazování pohybu při spontánních hrách a pobytu venku.

 

 1. Pobyt venku
 • Délka pobytu probíhá zpravidla 2 hodiny dopoledne, odpoledne podle doby pobytu dětí v zařízení, délku pobytu venku lze upravit s ohledem na venkovní teploty a smogovou situaci.
 • V letních měsících se činnosti přesouvají co nejvíce ven. Pobyt venku se neuskutečňuje při nepříznivých teplotách, při silném větru, dešti a při inverzích. Při drobném dešti se pobyt venku nevypouští, děti musí být vybaveny pláštěnkou.
 • Pozemek k pobytu venku: co nejvíce využíváme školní zahrady, tematické vycházky, na které většinou navazuje pobyt na zahradě. 
 • Údržba školní zahrady: dle potřeby posekání trávníku externí firmou, denně zakrývání pískoviště, v létě dle potřeby zavlažování trávníků i písku v pískovišti.
 • Způsob využití pobytu venku: spontánní i řízené činnosti vždy s poznávacím cílem a pohybovou aktivitou.
 • Venkovní hrací pozemek a jeho provoz je stanoven provozním řádem.

 

 1. Odpočinek, spánek
 • Vychází z individuálních potřeb dětí, po obědě v cca 12:15 děti uléhají, odpočívají všechny děti při čtení pohádky a poslechu. Poté se děti s nižší potřebou spánku mohou účastnit klidových aktivit. Vždy s přístupem tolerance a ohleduplnosti k ostatním dětem, které spí.
 • Vzhledem k místním podmínkám (odpočinek v patře na adrese Lstibořská 183) nelze ponechat spící děti bez osobního dozoru a odcházet s ostatními do přízemí. Tato skutečnost je ošetřena opatřením dohledu osoby v pracovně-právním poměru k MŠ. Lehátka denně připravuje a uklízí školnice, uklízečka. V rámci vedení k pracovním návykům a zvyšování úrovně praktických dovedností a činností se zapojují do úklidu lůžkovin i děti. Samy si je proklepou, složí, uklidí do přihrádek. Ve třídě Školní děti ustelou lůžkoviny a mohou pomáhat při úklidu lehátek.

 

 

 1. Stravování: podrobnosti ve Vnitřním řádu školní jídelny – výdejny
 • Stravování je smluvně zajištěno v Školní jídelně Český Brod
 • Svačiny se podávají v dopoledních a odpoledních hodinách (viz Vnitřní řád školní jídelny - výdejny). Kuchařka připraví dostatečnou nabídku nápojů a potravin. Prostírá kuchařka. Po svačině děti odnáší nádobí na místo k tomu určené, v případě pozdějšího příchodu dítěte není svačina dítěti odepřena.
 • Obědy se vydávají od 11:45 do 12:15 hodin. Polévky jsou nalévány kuchařkou, popř. učitelkou, hlavní jídlo na talíře připravuje kuchařka.
 • Dítěti je vydána strava dle norem, dítě v případě možnosti výdejny může požádat o přidání. Do jídla není nuceno.
 • Při obědě děti od pátého roku a mladší děti dle možností používají příbory. Po obědě si po sobě uklidí nádobí, všichni zaměstnanci vedou děti k samostatnosti, malým dětem pomáhá dle potřeby učitelka
 • Výdej stravy pro cizí strávníky škola neprovádí.
 • Jídlonosiče pro děti, které mají neplánovanou absenci (pouze 1. den), přinášejí rodiče v době, která je určena pro tyto účely. (Vnitřní řád školní jídelny – výdejny).
 1. Pitný režim
 • Děti mají celý den k dispozici ve třídě nerezový termos s vodou barevné kelímky a vlastní místo k jeho uložení, voda se v termosce donáší i na zahradu, ke každému jídlu přes den je podáván ještě čaj, mléko. Čaj je minimálně slazený, střídají se různé příchutě a vitaminové doplňky do tekutin.

 

 1. Otužování
 • Pravidelné větrání tříd. Zajišťují učitelky.
 • Školnice (uklízečka) sleduje vytápění školy, redukuje na přiměřenou teplotu.
 • Dostatečný pobyt venku, co největší kompenzace pohybových aktivit, přesouvání řízených didaktických činností na zahradu
 • Kontrola vhodného oblečení dětí v MŠ i mimo MŠ. Zodpovídají rodiče, MŠ vydá doporučení rodičům, informuje o změnách.

 

 1. Úklid
 • Denně za použití desinfekčních a čistících prostředků (Jar, Savo, Sanytol v ředění dle doporučení výrobce)
 • Denně stírání na vlhko (v šatně minimálně jednou ráno, dále dle potřeby, ve třídě minimálně jednou po obědě, dále dle potřeby průběžně. Koupelny po obědě a dále pak průběžně dle potřeby, kontrola několikrát denně školnicí, uklízečkou.
 • Denně WC – dle potřeby, denně před začátkem provozu nebo po skončení provozu MŠ, desinfekce a vymytí WC mís dětských i dospělé. Průběžně kontrolovat čistotu – všichni zaměstnanci, úklid zajišťují uklízečka, školnice.
 • Denně umyvadla čistícím prostředkem k tomu určeným.
 • Sprchové kouty minimálně 1krát týdně čistícím prostředkem k tomu určeným.
 • Denně baterie čistícím prostředkem k tomu určeným
 • Několikrát denně stírání prachu na vodorovných plochách, využívat prachovku, vlhčené čistící ubrousky, dle doporučení výrobce. (Koordinace s ohledem na přítomnost dětí)
 • Minimálně dvakrát denně vysávání koberců, případně i dalších podlahových krytin pro zjednodušení následného stírání na vlhko)
 • 1 týdně otírání hraček slabým roztokem desinfekčního prostředku
 • Generální úklid (okna, záclony) – o letních prázdninách v době uzavření MŠ
 • Mytí oken – 2x ročně v době uzavření MŠ (prosinec, srpen)
 • Úklid se řídí se sanitačním řádem, denním manuálem.

 

 1. Způsob nakládání s prádlem – prádelna zajištěna při MŠ Sokolská 1313

 

 • Lůžkoviny – denně větrání (Lstibořská – po vyvětrání uložení ve skladu lůžkovin do přihrádek dětí dle značky ve tvaru válečku, Školní – po vyvětrání ustlání na lehátko do vodorovné polohy a uložení i s lehátkem do větratelné skříně na lehátka)
 • Lstibořská povléká pouze polštáře a prostěradla, přikrývka je v podobě lehké deky (předškolní děti ve většině případů již neusínají, pouze odpočívají při pohádce, nepoužívané lůžkoviny jsou uloženy ve skladu v přihrádkách jednotlivých dětí (Lstibořská) ve skladu lůžkovin, (Školní) v přihrádkách dětí ve skříni na lůžkoviny.
 • Čisté lůžkoviny do zásoby jsou uloženy ve skladu lůžkovin (Lstibořská) a ve skříni na lůžkoviny (Školní)
 • Převlékání lůžkovin probíhá 1 x za 3 týdny
 • Použité lůžkoviny jsou v den převlékání odvezeny do prádelny.
 • Ručníky využívají se jednorázové.
 • V případě nenadálého znečištění dítěte je dítě umyto ve sprchovém koutu a převlečeno do čistého oblečení, znečištěné oblečení a použité ručníky se předávají v uzavřeném odpadním sáčku rodičům. Znečistěné prádlo, je v případě potřeby odvezeno v den znečištění do prádelny.

 

 

 1. Odpadová voda, čistící prostředky – směrnice BOZP

 

 • Čistící prostředky jsou uloženy v uzamykatelných úklidových místnostech
 • Čistící prostředky pro mytí nádobí jsou uloženy ve výdejnách
 • Voda na úklid se natáčí v úklidových místnostech a použitá se vylévá do výlevky.
 • K odkládání znečištěných a použitých plen v případě docházky dítěte, které ze zdravotních důvodů používá pleny nebo dvouleté, které ještě nezvládá kontrolu nad vykonáváním potřeby je v MŠ Školní 145 k dispozici speciální odpadkový koš s výměnnou vložkou pro hermetické uložení.

 

Provozní řád je vypracován v souladu s dalšími směrnicemi školy:

Školní řád

Organizační řád

Vnitřní řád školní jídelny

Pracovní řád

Směrnice k provádění BOZP a PO

Sanitační řád

 

Nabytím účinnosti tohoto provozního řádu končí platnost provozního řádu vydaného dne 25. 8. 2017 a jeho dodatků.

 

 

Tento provozní řád nabývá účinnosti 1. 9. 2021

 

 

V Českém Brodě dne 17. 8. 2021                                       …………………………………….

                                                                                                            Ředitelka školy