Mateřská škola Český Brod - Liblice

Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání

 

 

                   Mateřská škola Český Brod – Liblice, Lstibořská 183, okres Kolín

 

     SMĚRNICE ŠKOLY PRO STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 

Datum: 30. 6. 2021                                                                          Účinnost: od 1. 9. 2021

 

 

Ředitelka Mateřské školy Český Brod – Liblice, Lstibořská 183, okres Kolín, příspěvková organizace (dále jen mateřská škola) na základě ustanovení § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhlášky MŠMT č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška o předškolním vzdělávání) vydává tuto směrnici:

Čl. 1

 Úvodní ustanovení

Tato směrnice stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole (dále jen „úplata“), možnost snížení úplaty nebo osvobození od úplaty a podmínky splatnosti úplaty. Úplatu za předškolní vzdělávání tvoří základní částka upravená v příslušném kalendářním měsíci o případné snížení úplaty a je stanovena po přijetí dítěte do mateřské školy

Čl. 2

 Plátci

Úplatu uhradí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole s výjimkami uvedenými v článku 6 této směrnice.

Čl. 3

 Výše úplaty

(1)         Měsíční výše úplaty u dítěte přihlášeného k docházce ve třídě s celodenním provozem činí 450,- Kč na příslušný kalendářní měsíc pro školní rok.

(2)         Za každé dítě, které je přihlášeno k docházce nepravidelné (jedná se o děti, kterým je délka docházky omezena z důvodu pobírání rodičovského příspěvku rodičem dítěte dle § 30 zákona č. 204/2005 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů) činí 300,-Kč na příslušný kalendářní měsíc pro školní rok.

 (3)         Měsíční výše úplaty u dítěte, s docházkou na 4 hodiny denně činí 300,- Kč na příslušný kalendářní měsíc pro školní rok.

(4)         Děti se zdravotním postižením a odloženou školní docházkou (ve smyslu § 16 odst. 2 školského zákona) úplatu nehradí.

(5)        Splatnost úplaty je vždy 15. kalendářní den v měsíci, pro který je úplata stanovena.

Čl. 4

Snížení úplaty

(1)         Na základě písemné žádosti plátce doručené ředitelce mateřské školy, v které budou uvedeny důvody, proč plátce žádá o snížení úplaty za předškolní vzdělávání dítěte, může ředitelka mateřské školy v odůvodněných případech ve správním řízení rozhodnout o snížení, popřípadě o prominutí úplaty stanovené podle čl. 3 této směrnice.

(2)         Při rozhodování o snížení, popřípadě prominutí úplaty za předškolní vzdělávání bude ředitelka mateřské školy přihlížet zejména k tomu, zda žadatel splňuje podmínky ke snížení úplaty stanovené zákonem 564/2004 Sb. a jeho prováděcích předpisů.

(3)         Snížení nebo prominutí úplaty je platné od 1. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v kterém rozhodnutí ředitelky o snížení nebo prominutí úplaty za předškolní vzdělávání nabylo právní moci.

(4)         O snížení úplaty může požádat zákonný zástupce dítěte, které MŠ nenavštívilo ani jeden den v příslušném měsíci (nemoc, zdravotní důvody). V odůvodněných případech se snižuje úplata na 300,- Kč za měsíc. Žádost musí být podána písemně.

 

Čl. 5

Snížení úplaty v případě přerušení provozu

(1)         V případě přerušení provozu mateřské školy na více než 5 kalendářních dní bude úplata poměrně snížena. V případě, že bude mateřská škola uzavřena celý měsíc, se úplata nehradí.

 (2)         Stanovenou výši úplaty v případě přerušení provozu mateřské školy podle odst. 1 tohoto článku ředitelka mateřské školy pro plátce zveřejní na přístupném místě v mateřské škole, a to nejpozději 2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu mateřské školy, v ostatních případech neprodleně po rozhodnutí ředitele mateřské školy o přerušení nebo omezení provozu.

(3)          Pokud již úplata za příslušný kalendářní měsíc byla plátcem uhrazena v plné výši, bude mu odpovídající výše úplaty vrácena dle skutečné docházky (zákonný zástupce uhradil částku ve výši měsíční platby v běžném školním roce, dítě skutečně docházelo v době přerušení provozu určitý počet dnů, mateřská škola vrací částku sníženou o částku odpovídající částce za skutečnou dobu pobytu dítěte v MŠ.

Čl. 6

Osvobození od úplaty

(1) Osvobozen od úplaty je

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi (§ 4 odst. 2 zákona č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.

b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.

c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.) z důvodu péče o nezaopatřené dítě

d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče (§ 36 až 43 zákona č.117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů

e) zákonný zástupce, který pečuje alespoň o 1 nezaopatřené dítě, které je dlouhodobě nemocné, dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené

Tyto skutečnosti zákonný zástupce písemně doloží. Ředitelka vydá rozhodnutí o osvobození od úplaty.

(2)     Poslední ročník předškolního vzdělávání a ročník z důvodu odkladu povinné školní docházky se poskytuje bezplatně.    

 Čl. 7

Podmínky splatnosti úplaty

(1)         Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15.  dne kalendářního měsíce.

(2)         Ředitelka školy může s plátcem ze závažných důvodů písemně dohodnout jinou splatnost úplaty.

(3)         V případě, kdy byla přede dnem splatnosti plátcem uvedeným v čl. 6 odst. 1 této směrnice podána ředitelce mateřské školy žádost o osvobození od úplaty za příslušný kalendářní měsíc z důvodu uvedeného v § 6 odstavci 5 vyhlášky o předškolním vzdělávání, nenastane splatnost úplaty dříve než dnem, kdy rozhodnutí ředitelky mateřské školy o této žádosti nabude právní moci.

(4)         Plátce uhradí úplatu výhradně bezhotovostním převodem na určený bankovní účet mateřské školy.

Čl. 8

Seznámení plátců s výší úplaty

(1)         Tato směrnice bude zveřejněna a umístěna na přístupném místě v mateřské škole, kde se s ní mohou plátci seznámit.

(2)         V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku bude plátce seznámen se zněním této směrnice včetně dodatků ředitelkou mateřské školy.

Čl. 9

Přechodná a závěrečná ustanovení

(1)    Výše úplaty, která se vypočítává podle ustanovení jednotlivých článků této směrnice, se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.

(2)    Veškeré změny či dodatky k této směrnici musí být učiněny písemnou formou

 

 

 

 

Český Brod dne 30. 6. 2021                              Martina Mihálová Dis.