Mateřská škola Český Brod - Liblice

 

Zápis

Žádosti k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020 se budou přijímat 2.května 2019 v budově MŠ na adrese Školní 145 od 9 do 15 hodin.

Potřebné formuláře lze s předstihem stáhnout níže a vyplněné, podepsané a potvrzené předložit v den zápisu - 2.5.2019.

Formuláře je možné vyzvednout na stejném místě  v písemné podobě dne 24.4.2019 na výše uvedené adrese v době od 8:00 do 12:00.

 

 Co potřebujete k zápisu:

  • doklad o trvalém pobytu dítěte (výpis z informačního systému evidence obyvatel - vydává příslušný obecní či městský úřad po předložení OP zákonného zástupce, rodného listu dítěte,  originál k nahlédnutí s sebou)
  • tiskopis žádosti o přijetí  Zadost 2019.doc
  • evidenční list dítěte Evidenční list.pdf - vyjádření pediatra nutné vždy, potvrzení o povinném očkování se nepožaduje u dětí do povinného posledního ročníku předškolního vzdělávání.
  • rodný list k nahlédnutí s sebou
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • vyjádření školského poradenského zařízení pro případ, že žádáte o docházku dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami.

  Kriteria : Kritéria 2019.doc 

Žádáme rodiče dětí, kteří podávají žádost k předškolnímu vzdělávání dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami, aby si dohodli konzultaci se speciálním pedagogem školy  v časovém předstihu, nejlépe 1 měsíc před termínem podání žádosti, na níže uvedeném telefonním čísle. 

Na přijetí nemá vliv pořadí přijatých žádostí, rozhodují kriteria. Počty přijatých dětí vychází z vyhlášky o předškolním vzdělávání, ve které je stanoven počet dětí na třídu 24. Dále na počet dětí ve třídě má vliv nejvyšší povolený počet dětí na třídu stanovený v rejstříku škol a školských zařízení. Zároveň počty přijatých dětí ovlivňuje přijetí dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními 3.až 5.stupně ( děti se speciálními vzdělávacími potřebami). Dle ustanovení § 23 odst. 5 školského zákona může zřizovatel školy povolit výjimku i z nejvyššího počtu dětí, žáků a  studentů stanoveného prováděcím právním předpisem do počtu 4 dětí, žáků a studentů za předpokladu, že toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. Ředitelka školy při posuzování žádostí a počtech dětí vychází z aktuálních možností školy po vyhodnocení všech výše uvedených skutečností. Na základě analýzy vydá patřičný počet rozhodnutí o přijetí.

V den konání zápisu budou rodiče seznámeni s termíny vyjádření se ke spisu před vydáním rozhodnutí a doplnění spisu.

Ředitelka školy rozhodnutí vydá do 30 dnů od konání zápisu, výsledky budou zveřejněny vyvěšením v budově školy a na webových stránkách školy. Výsledky nejsou zveřejňovány jmenovitě, v den zápisu obdrží rodiče identifikační číslo.  

K zápisu není nutná přítomnost dítěte.

Ve výjimečných případech je možno dohodnout jiný termín podání žádosti na tel. č. 314001004, 603295670.